Tập đoàn Bảo Việt vừa phát hành báo cáo thường niên tích hợp năm 2014 trên nền tảng điện thoại di động.
Báo cáo thường niên tích hợp của Bảo Việt cung cấp các thông tin về doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh khác nhau như tài chính, quản trị, trách nhiệm xã hội, môi trường, giúp cho người đọc tiếp cận, xử lý, phân tích thông tin chính xác và hiệu quả hơn.
Qua đó, người đọc sẽ thấy được mối liên hệ trực tiếp giữa hiệu quả hoạt động về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) với khả năng sinh lời của doanh nghiệp để tạo ra những giá trị mang tính bền vững và dài hạn.
Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các nguyên tắc về công khai, minh bạch thông tin theo các chuẩn mực quốc tế bao gồm Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD, chuẩn mực quốc tế về việc lập và công bố báo cáo tài chính.
Bảo Việt đã cải tiến nội dung trong các báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro thể hiện qua các nội dung cụ thể như:
Tại báo cáo này, Bảo Việt cho biết vẫn duy trì việc lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) nhằm cung cấp bản báo cáo tài chính đầy đủ, có độ tin cậy cao, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng đối chiếu với các thông tin tài chính trên thị trường quốc tế.
Bên cạnh đó, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng có các thuyết minh cụ thể về các chỉ tiêu kinh doanh đặc thù, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Bảo Việt và góc nhìn toàn cảnh về thị trường trong mối tương quan giữa Bảo Việt với doanh nghiệp cùng ngành.
Báo cáo thường niên năm 2014 của Bảo Việt cũng bao gồm các thông tin liên quan đến mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp (trung và dài hạn).
Báo cáo cũng mang đến khả năng đánh giá tổng quát hơn về giá trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với nhiều khía cạnh khác nhau như tài chính, xã hội, môi trường.
Ngoài ra, báo cáo cũng bao gồm định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020.
Định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020 của Bảo Việt được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo Tầm nhìn 2050 và Hành động 2020 của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thế giới.
Chí Tín

Theo baodautu.vn