Điều 5 -Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định điều kiện về Đại lý làm thủ tục Hải quan là một trong những điều kiện hết hiệu lực từ ngày 1/7/2015 theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Theo đó, danh mục quy định về điều kiện kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền và hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
Đó là các điều kiện kinh doanh được quy định tại các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và hình thức văn bản khác của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh.
Cơ sở của danh mục này là rà soát theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư, đó là điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
Dự thảo Danh mục 127 quy định về điều kiện kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền và hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015:
Thông tư


Điều, Khoản bãi bỏ


</thead>Thông tư 33/2010/TT-BCA


Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6
Thông tư 138/2013/TT-BTC


Điều 5, Điều 6
Thông tư số 72/2007/TT-BTC


Phần 2
Thông tư 183/2013/TT-BTC


Điều 6
Thông tư 202/2012/TT-BTC


Điều 3
Thông tư 150/2012/TT-BTC


Điều 5, Điều 6
Thông tư 56/2015/TT-BTC


Điều 1
Thông tư 117/2012/TT-BTC


Điều 6
Thông tư 12/2015/TT-BTC


Điều 5
Thông tư 148/2013/TT-BTC


Điều 3 Khoản 1, 7
Thông tư 128/2013/TT-BTC


Điều 63
Thông tư 210/2012/TT-BTC


Điều 3, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34
Thông tư 147/2012/TT-BTC


Điều 1 Khoản 1
Quyết định 15/2008/


Điều 4
Quyết định 132/QĐ-UBCK


Điều 1, Điều 2
Thông tư 212/2012/TT-BTC


Điều 3, Điều 4, Điều 13 Khoản 1
Thông tư 124/2012/TT-BTC


Điều 5, Điều 46, Điều 48 Khoản 2.2
Thông tư 116/2014/TT-BTC


Điều 6, Điều 25, Điều 34
Thông tư 46/2014/TT-BTC


Điều 4
Thông tư 127/2012/TT-BTC


Điều 3
Thông tư 75/2013/TT-BTC


Điều 36, Điều 37
Thông tư 15/2009/TT-BKHCN


Mục 2 Khoản 1
Thông tư 23/2009/TT-BCT


Điều 4, Điều 5, Điều 6 Khoản 4, Điều 9, Điều 11 Khoản 1,3;
Thông tư 26/2012/TT-BCT


Điều 1 Khoản 3
Thông tư 35/2010/TT-BCA


Điều 10
Thông tư 04/2014/TT-BCA


Điều 1 Khoản 2
Thông tư 61/2014/TT-BCT


Điều 3, Điều 4, Điều 5
Thông tư 28/2010/TT-BCT


Điều 5, Điều 6, Điều 7
Thông tư 29/2014/TT-BCT


Điều 5, Điều 13
Thông tư 05/2014/TT-BCT


Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11
Thông tư 14/2013/BCT


Điều 4
Thông tư 15/2013/TT-BCT


Điều 4
Thông tư 41/2012/TT-BCT


Điều 4
Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH


Điều 6
Thông tư 15/2011/TT-BLĐTBXH


Điều 4
Thông tư 23/2013/TT-BLĐTBXH


Điều 6 Khoản 2
Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH


Điều 5
Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH


Điều 13
Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT


Điều 3, Điều 4, Điều 5
Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH


Điều 6
Thông tư 63/2014/TT-BGTVT


Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7
Thông tư 38/2011/TT-BGTVT


Điều 6, Điều 15
Thông tư 10/2006/TT-BGTVT


Mục 2
Thông tư 23/2012/TT-BGTVT


Điều 7
Thông tư 19/2012/TT-BGTVT


Điều 3, Điều 4
Thông tư 59/2013/TT-BGTVT


Điều 4
Thông tư 38/2013/TT-BGTVT


Điều 1 Khoản 1
Thông tư 16/2012/TT-BGTVT


Điều 7, Điều 10
Thông tư 46/2012/TT-BGTVT


Điều 30
Thông tư 57/2014/TT-BGTVT


Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10
Quyết định 32/2007/QĐ-BGTVT


Điều 67 Khoản 2
Thông tư 61/2011/TT-BGTVT


Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 26
Quyết định 29/2007/QĐ-BXD


Phần 1.1
Thông tư 14/2011/TT-BXD


Điều 5
Thông tư 25/2009/TT-BXD


Điều 3
Thông tư 03/2011/TT-BXD


Điều 7, Điều 10
Thông tư 14/2011/TT-BTTTT


Điều 9
Thông tư 03/2015/TT-BTTTT


Điều 6
Thông tư 09/2014/TT-BTTTT


Điều 3, Điều 4, Điều 5
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT


Điều 2
Thông tư 14/2014/TT-TTTT


Điều 12
Thông tư 24/2014/TT-TTTT


Điều 13, Điều 17, Điều 21, Điều 22
Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT


Điều 8
Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT


Điều 5
Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT


Điều 9
Thông tư 54 /2011/TT-BGDĐT


Điều 8, Điều 9
Quyết định số 21/2012/QĐ-BGDĐT


Điều 7
Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT


Điều 4, Điều 5, Điều 6
Thông tư 02/2006/TT-BTS


Điểm 4 Mục III, Điểm 5 Mục III, Điểm 6 Mục III
Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT


Điều 5
Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT


Điều 11
Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT


Điều 3, Điều 25 Khoản 1
Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT


Điều 7
Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT


Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9
Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT


Điều 4
Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT


Điều 7 Khoản 1
Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNTĐiều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9
Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT


Điều 3, Điều 4, Điều 5
Thông tư 52/2010/TT-BNNPTNT


Điều 5
Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT


Điều 8
Thông tư 10/2010/TT-BKH


Điều 2
Thông tư 23/2010/TT-BKHĐT


Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8
Thông tư 41/2011/TT-BYT


Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37
Thông tư 18/2014/TT-BQP


Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26
Thông tư 14/2013/TT-BYT


Điều 9, Điều 10, Điều 11
Thông tư 15/2013/TT-BYT


Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16
Quyết định 03/2008/QĐ-BYT


Mục II Khoản 1,2,3,4
Thông tư 07/2003/TT-BYT


Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9
Thông tư 12/2014/TT-BYT


Điều 5, Điều 6
Thông tư 12/2013/TT-BYT


Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8
Thông tư 41/2011/TT-BYT


Điều 25
Thông tư 04/2012/TT-BKHCN


Điều 1 Khoản 2
Thông tư 08/2010/TT-BKHCN


Điều 7
Thông tư 08/2009/TT-BKHCN


Mục II Khoản 1,2,3
Thông tư 10/2011/TT-BKHCN


Điều 1 Khoản 1,2,3
Thông tư 24/2013/TT-BKHCN


Điều 3
Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT


Điều 3
Thông tư 22/2011/TT-BVHTTDL


Điều 5
Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL


Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13
Quyết định 04/2009/TT-BVHTTDL


Điều 12, Điều 10
Thông tư 08/2000/TT-BVHTTDL


Điều 5, Điều 7
Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL


Điều 14
Thông tư 37/2014/TT-BTNMT


Điều 12
Thông tư 34/2014/TT-BTNMT


Điều 20, Điều 22, Điều 23
Thông tư 32/2010/TT-BTNMT


Điều 6
Thông tư 40/2014/TT-BTNMT


Điều 6
Thông tư 56/2014/TT-BTNMT


Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9
Thông tư 17/2012/TT-BTNMT


Điều 4, Điều 5, Điều 6
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT


Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14
Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT


Điều 4, Điều 5
Thông tư 40/2011/TT-NHNN


Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12
Thông tư 36/2014/TT-NHNN


Điều 18, Điều 19
Thông tư 01/2015/TT-NHNN


Điều 4, Điều 11, Điều 12
Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN


Điều 8
Thông tư 06/2002/TT-NHNN


Mục 2 Khoản 7
Thông tư 24/2011/TT-NHNN


Điều 6 Khoản 2
Thông tư 06/2005/TT-NHNN


Mục II
Thông tư 31/2012/TT-NHNN


Điều 8, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 34
Thông tư 04/2015/TT-NHNN


Điều 10, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 31
Thông tư 02/2008/TT-NHNN


Mục II Khoản 9
Thông tư 16/2010/TT-NHNN


Điều 4
Thông tư 27/2014/TT-NHNN


Điều 1 Khoản 1
Thông tư 21/2014/TT-NHNN


Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 29, Điều 30
Thông tư 25/2011/TT-NHNN


Điều 4 Khoản 2 điểm d, Điều 12 Khoản 2
Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN


Điều 3, Điều 4, Điều 5
Thông tư 16/2012/TT-NHNN


Điều 3, Điều 4, Điều 5
Thông tư 18/2014/TT-NHNN


Điều 4
Bảo Duy

Theo baodautu.vn