Bộ Công thương giao Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Thành ủy Đà Nẵng tại Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng trước khi thực hiện chuyển Công ty Thuốc lá Đà Nẵng thành công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long.


Công ty Thuốc lá Thăng Long sẽ được tổ chức lại hoạt động theo mô hình công ty mẹ-conĐồng thời, quyết định thời điểm để chuyển đổi và triển khai việc tổ chức lại Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật.
Quyết định mục tiêu, ngành nghề kinh doanh chính, phê duyệt Điều lệ, quyết định vốn điều lệ của Công ty mẹ - Công ty TNHHMTV Thuốc lá Thăng Long theo quy định của pháp luật.
Chỉ đạo việc thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục có liên quan để các công ty trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
Cũng nằm trong chương trình tái cơ cấu các doanh nghiệp thuốc lá, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 6356/QĐ-BCT về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu và chuyển Công ty TNHHMTV Thuốc lá Cửu Long thành công ty con của Công ty TNHHMTV Thuốc lá Sài Gòn.
Theo đó, Công ty TNHHMTV Thuốc lá Sài Gòn có trách nhiệm kế thừa và thực hiện trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đối với Công ty TNHHMTV Thuốc lá Cửu Long kể từ thời điểm chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật.
Công ty TNHHMTV Thuốc lá Cửu Long có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty trước thời điểm chuyển đổi.
Thế Hải

Theo baodautu.vn