Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVNSố liệu trên được cung cấp từ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2015, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Theo Báo cáo, trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 11.550 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,7%), 10.571 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,6%), 5.922 công ty cổ phần (chiếm 18,3%) và 4.330 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 13,4%). Tuy nhiên, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong bảy tháng đã tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể là 9.974 doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, riêng trong tháng 7/2015, cả nước có 6.598 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 38,9 nghìn tỷ đồng. So với tháng 6, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29,4%; số vốn đăng ký giảm 38,4% đồng thời tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 92.100 người, giảm 30,8%. Trong tháng, toàn quốc có 1.467 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33% so với tháng trước; có 3.172 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 35,7%.
Như vậy tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 52.004 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 321,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.
Ngoài ra, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bảy tháng là 5.456 doanh nghiệp, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,4%).
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Theo baodautu.vn