Ảnh minh họa. Nguồn: InternetTheo đó, Thành phố yêu cầu UBND các huyện Phú Xuyên, Đan Phượng rà soát, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo đầu tư, trong đó lưu ý về một số nội dung: Xác định rõ quy mô, mục tiêu các dự án, đảm bảo phù hợp các quy hoạch có liên quan đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt (Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung Thủ đô, các Quy hoạch phân khu...).
Đảm bảo việc xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các Cụm công nghiệp.
Kiểm tra, rà soát việc khớp nối các công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào Cụm công nghiệp (giao thông, tiêu thoát nước, PCCC.. .)
Xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết việc thực hiện dự án, tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và phương án quản lý, khai thác sau đầu tư.
Xác định rõ ngành nghề định hướng đầu tư trong các Cụm công nghiệp.
Về lựa chọn chủ đầu tư quản lý, vận hành, Thành phố yêu cầu xác định rõ trong dự thảo phương án lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu.
Vũ Lê (KTĐT)

Theo baodautu.vn