<h1 style='text-align: justify;'>


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bán hết phần vốn nhà nước tại Seaprodex ngay trong năm 2015
</h1>
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo khẩn trương thực hiện việc quyết toán, bàn giao vốn từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp, khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần dừng việc thoái vốn (nếu có) tại các công ty con, công ty liên kết.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện bán hết phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần trong năm 2015 theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
Hà Quang

Theo baodautu.vn