Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sáp nhập Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam có trách nhiệm thực hiện sáp nhập đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành; lập hợp đồng sáp nhập; tiếp nhận - chuyển giao các tài sản, lao động hiện có tại Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam.
Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được kế thừa các nghĩa vụ, quyền và lợi ích từ Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam đã xác lập và còn tồn tại để tiếp tục xử lý thu hồi nợ và trả nợ, không thực hiện mới các chức năng liên quan đến hoạt động tín dụng như huy động vốn, cho vay và không nhận tiền gửi, thanh toán. Thời hạn để Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện nghĩa vụ trả nợ và quyền thu hồi nợ sẽ chấm dứt khi Tập đoàn đã hoàn tất việc xử lý, thu hồi nợ và trả nợ theo phương án sáp nhập đã được phê duyệt.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam thu hồi giấy phép hoạt động của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam do Ngân hàng nhà nước cấp ngay sau khi hoàn thành việc sáp nhập.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo các nội dung nêu trên. Chấm dứt hoạt động đối với Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam ngay sau khi thực hiện sáp nhập theo quy định hiện hành.
Được biết, Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam hiện đang hoạt động trong lĩnh vực: huy động vốn và cho vay đối với các tổ chức - cá nhân; cầm cố, mua bán các giấy tờ có giá; thực hiện dịch vụ khác có liên quan đến tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
Quang Hưng

Theo baodautu.vn