Đà Nẵng hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố hiện đại, thông minh trong lương lai.


Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạọ sẽ là ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo bao gồm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Thông tin truyền thông, thành viên của Ban bao gồm đại diện lãnh đạo các Sở trực thuộc và Văn phòng UBND thành phố.
Ban chỉ đạo được lập ra với mục đích tham mưu cho UBND thành phố các chủ trương, giải pháp, chính sách để xây dựng thành phố thông minh hơn. Giúp UBND thành phố trong việc điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về công tác xây dựng thành phố thông minh trên địa bàn. Tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án xây dựng thành phố thông minh hơn giai đoạn 2016 -2020 trên cơ sở điều chỉnh bổ sung nội dung Đề án đã được UBND thành phố phê duyệt trước đây. Ngoài ra, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố thông minh, báo cáo định kỳ và đề xuất kịp thời các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho chủ tịch UBND thành phố.
Với quyết định này, các thành viên Ban chỉ đạo sẽ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Sở Thông tin truyền thông sẽ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc của Ban chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban sẽ do ngân sách thành phố bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Sở Thông tin truyền thông.
Ngọc Tân

Theo baodautu.vn