Đây cũng là mong muốn trong những ngày cận tết của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh gửi tới tất cả lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức ngành kế hoạch đầu tư và thống kê tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của Bộ diễn ra sáng nay, 4/2, tại Hà Nội.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong những năm qua đã tập trung làm tốt công tác nghiên cứu thể chế, chính sách và luôn tiên phong trong cải cách, đổi mới. Chức năng này được Bộ trưởng đặc biệt lưu ý và cho rằng sẽ là chức năng cơ bản mang tính sống còn của một Bộ tham mưu tổng hợp về kinh tế - xã hội trong cơ chế thị trường tới đây.
Nhìn lại năm 2015, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và trong khu vực có nhiều biến động phức tạp, nền kinh tế trong nước vẫn đang trong giai đoạn phục hồi với nhiều hạn chế, Bộ kế hoạch và Đầu tư vẫn vượt lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần không nhỏ vào hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trong năm qua, Bộ đã tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; chủ trì, tổ chức xây dựng một loạt báo cáo, đề án trong đó có những báo cáo lớn như “Việt Nam 2035”; cho ra đời một loạt các văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa được các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo ra khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế.
Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tích cực trong công tác tham mưu về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giúp cho việc điều hành kế hoạch được triển khai kịp thời, đúng hướng.
Công tác thu hút, sử dụng các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hiệu quả cao, là điểm sáng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015.
Thông qua các hoạt động hợp tác phát triển, tổng giá trị vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết năm 2015 đạt khoảng 3,89 tỷ USD, và đã giải ngân được khoảng 3,8 tỷ USD. Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, tính chung năm 2015 tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 22,75 tỷ USD, trong đó đã giải ngân được 14,5 tỷ USD, đạt mức giải ngân vốn FDI cao nhất từ trước đến nay. Việc thu hút và sử dụng hiệu quả hai nguồn này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng.
Ngoài ra, một loạt các công tác khác như công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, công tác thống kê, công tác thông tin và dự báo, công tác quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, công tác thông tin báo chí - tuyên truyền, công tác đào tạo đều được chú trọng và tăng cường.
Trong năm 2016, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Trung ương vào nhiệm vụ công tác chuyên môn của bộ.
Đồng thời, Bộ tập trung tiến hành xây dựng mới, rà soát và sửa đổi các Luật, Nghị định có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đáng chú ý là trình Chính phủ ba luật mới là Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đặc khu kinh tế.
Bên cạnh đó là tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2016; tăng cường kiểm tra, giám sát các bộ, ngành Trung ương và địa phương phân bổ, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công. Đặc biệt, cần chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA…
Với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tin tưởng rằng, uy tín và vị thế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và sẽ tiếp tục được nâng cao không chỉ trong Chính phủ mà còn trong con mắt của các cơ quan tổ chức quốc tế, trong xã hội và đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp.
Anh Trung

Theo baodautu.vn