Quảng Ngãi sẽ phân bố 7 tỷ đồng để phát triển lâm nghiệp bền vững.Tổng kế hoạch vốn Hỗ trợ mục tiêu (HTMT) năm 2016 toàn tỉnh trên 652,7 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 536,4 tỷ đồng và vốn nước ngoài (ODA) hơn 116,2 tỷ đồng.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ giao vốn cho 8 Chương trình mục tiêu: Phát triển kinh tế - xã hội vùng 200 tỷ đồng; Phát triển kinh tế thủy sản bền vững 22 tỷ đồng; Phát triển lâm nghiệp bền vững 7 tỷ đồng; Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 22 tỷ đồng; Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 20 tỷ đồng; Đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KCN, CCN 245 tỷ đồng; Phát triển hạ tầng du lịch hơn 16 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 4 tỷ đồng.
UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đồng thời yêu cầu người đứng đầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, thành phố tiến hành phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng quy định.
Đối với nguồn vốn ODA, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các Giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2016 đối với các chương trình, dự án theo mức vốn kế hoạch được giao. Riêng đối với các dự án thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước.
Ngọc Tân

Theo baodautu.vn