Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư và giao cho Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các chủ đầu tư, giám sát, kiểm tra các cơ quan phối hợp trong việc triển khai thực hiện quy định.
Quy định này quy định trình tự thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các thủ tục khác có liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nội dung quy định bao gồm các quy định cụ thể về trình tự triển khai dự án đầu tư.


Khu kinh tế Chu Lai - Quảng NamTheo đó, dự án đầu tư được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện trong quá trình thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư.
Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thực hiện tại khu công nghiệp, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì sẽ không phải trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
Với Quyết định này, đối tượng được áp dụng gồm: Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các cơ quan đầu mối về hướng dẫn và hỗ trợ đầu tư; cơ quan tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư; cơ quan chỉ đạo và đánh giá tình hình thực thi công vụ về đầu tư. Dự án đầu tư do nhà đầu tư làm Chủ đầu tư bằng vốn góp, vốn huy động được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án khai thác khoáng sản và dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước không thực hiện theo quy định này.
Còn đối với các dự án phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương tại bất kỳ bước nào quy định ở trên, các Sở, Ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. Sau khi có ý kiến chấp thuận thì mới thực hiện các bước tiếp theo.
Ngọc Tân

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: