1. Đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở theo thẩm quyền và hướng dẫn việc thực hiện
Đây là nội dung quan trọng để thực hiện quản lý nhà nước về PCCC ở một cơ sở. Hệ thống văn bản pháp luật bao gồm:

– Các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và quản lý hoạt động PCCC.

– Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC liên quan đến đầu tư và thiết kế xây dựng công trình.

– Nội quy, quy định về PCCC liên quan đến các yêu cầu về an toàn PCCC đối với cơ sở.

– Các văn bản quy định trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC, UBND cấp huyện trở lên, Ban quản lý các khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và cơ sở.

Tham khảo thêm các dịch vụ luanvan1080.com

+ giá viết luận văn thuê
+ nhận chạy stata
+ Làm assignment thuê

2. Thực hiện thiết kế thẩm duyệt, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở
Yêu cầu về PCCC khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng, dự án đầu tư thành lập mới hoặc mở rộng cơ sở phải có giải pháp thiết kế về PCCC.

Yêu cầu về PCCC khi lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của cơ sở phải có các giải pháp thiết kế về PCCC bảo đảm các nội dung, yêu cầu về PCCC nêu tại Điều 13 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Thiết kế, thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC đối với cơ sở phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thiết kế và phải được thẩm duyệt về PCCC trước khi thi công, nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng. Trách nhiệm, nội dung và trình tự thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC thực hiện theo yêu cầu nêu tại Điều 15, 17 của Nghị định số 79/2014NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn tổ chức xây dựng lực lượng và phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC là nội dung, đồng thời là biện pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác PCCC. Mục đích chính của công tác này là làm cho mọi người dân, mọi cán bộ, công nhân viên và người đứng đầu cơ quan, tổ chức hiểu và tự giác thực hiện các quy định của nhà nước về PCCC.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ công nhân viên trong cơ sở
Thứ nhất, quán triệt nguyên tắc “Trong hoạt động PCCC lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực, chủ động phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra” bằng các giải pháp, biện pháp về tổ chức và kỹ thuật nhằm hạn chế, loại trừ các nguyên nhân và điều kiện gây cháy.

Thứ hai, công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động chữa cháy phải quán triệt nguyên tắc: “Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời có hiệu quả” trong việc thực hiện nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC cũng như đối với các lực lượng PCCC cơ sở và PCCC chuyên ngành.

5. Điều tra nguyên nhân các vụ cháy và xử lý các vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật xảy ra tại cơ sở
Vấn đề về xử lý vi phạm quy định về PCCC tuân thủ theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa: Mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời. Đối với hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC (các quy định trong Luật PCCC, Nghị định 79/2014/NĐ-CP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC…); hành vi của những người lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động PCCC để xâm hại đến lợi ích nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hành vi thiếu trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức, quản lý, kiểm tra hoạt động PCCC mà để xảy ra cháy; hành vi thiếu trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở PCCC trong việc thực hiện nhiệm vụ chữa cháy để gây ra hậu quả nghiêm trọng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc trách nhiệm hình sự.