Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập ở Dự thảo Nghị định quy tắc về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, đề cập chi tiết tới 08 đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế (Điều 11).

điều 11. Đối tượng ứng dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan

1. doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh đang áp dụng HĐĐT có mã của cơ thuế quan trước ngày 01/012018 theo dẫn dắt của Bộ tài chính thì nối tiếp sử dụng HĐ ĐT có mã của cơ thuế quan từ ngày 01/01/2018;

2. doanh nghiệp, đơn vị kinh dinh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ thuế quan trước ngày 01/01/2018 thực thi chuyển đổi để ứng dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty hoặc hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan từ ngày 01/07/2018;

3. công ty kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ mạng lưới máy vi tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty thực thi chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ thuế quan từ ngày 01/07/2018;

4. Các công ty vi phạm về quản lý, áp dụng hóa đơn; công ty có không may cao về việc chấp hành pháp lý thuế ứng dụng hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ quan thuế;

5. công ty mới hoàn thành nếu không sử dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty, không mua hóa đơn do cơ thuế quan đặt in thì áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế trong thời kì 06 tháng. Hết thời kì 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang vận dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty hoặc hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan thông qua T-Van;

6. công ty vừa và nhỏ tại vùng không thuận lợi, đặc biệt khó khăn nếu không vận dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty thì được cơ thuế quan hỗ trợ để vận dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế;

7. Hộ kinh dinh theo hành hình của Bộ ngân quỹ.

http://www.cell-relay.com/category/c...a-don-dien-tu/
Giao Bộ tài chính chỉ dẫn áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh phù hợp với ngoạn mục, ngành nghề, địa bàn.

8. Cơ thuế quan thực hiện dịch vụ cấp lẻ hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan cho các đơn vị chẳng hề là công ty, hộ tổ ấm và cá thể không kinh doanh nhưng có phát sinh hành động bán hàng hóa, dịch vụ cần thiết hóa đơn để giao cho du khách.

Trường hợp người có nhu cầu vận dụng hóa đơn lẻ nếu đã có chữ ký số thì chẳng hề tới cơ thuế quan mà sẽ gửi yêu cầu đến cơ thuế quan để được cấp hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan qua Cổng biết được điện tử của Tổng cục Thuế. Cán bộ thuế (được cấp quyền) thực hiện lập hóa đơn điện tử viettel trên mạng lưới. Người có nhu cầu áp dụng hóa đơn điện tử viettel lẻ thực thi nộp thuế điện tử trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tử viettel. Cán bộ thuế (được cấp quyền) truyền hóa đơn điện tử viettel có chữ ký số của cơ thuế quan chuyển cho người có nhu cầu theo đường điện tử.

Người có nhu cầu vận dụng hóa đơn lẻ chưa có chữ ký số thì tới cơ thuế quan để được dẫn dắt làm thủ tục điện tử trên máy tính tại cơ quan thuế để được cấp lẻ hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ thuế quan. Người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thực hiện nộp thuế trước khi được cấp lẻ hóa đơn điện tử viettelcó mã của cơ thuế quan.

Theo Dự thảo này, Bộ tài chính có cách thức tương trợ công ty sử dụng hóa đơn in từ mạng lưới máy tính chuyển sang vận dụng hóa đơn điện tử viettel của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/7/2018.

Chi tiết: http://www.cell-relay.com/

Đối với trường hợp hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 01/01/2018 thì được nối tiếp sử dụng trong năm 2018, năm 2019.

cùng với đó, Bộ tài chính cần có cách thức hỗ trợ công ty chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty hoặc hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan từ năm 2019.

dự trù Dự thảo Nghị này bắt đầu có hiệu nghiệm thực hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế cho Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

thêm đối tượng vận dụng hóa đơn điện tử viettel

ở Dự thảo, Bộ tài chính cũng đề nghị, ngoài những công ty đã vận dụng HĐĐT theo chỉ dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC (tổ chức, cá thể chọn lọc áp dụng hóa đơn điện tử viettel khi đổi chác hàng hóa, cung cấp dịch vụ; công ty chăm sóc phương pháp hỗ trợ việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu giữ, phục hồi thông điệp ác nghiệt liệu của hóa đơn điện tử viettel giữa người bán hàng và người mua hàng; cơ quan quản lý thuế các cấp và các công ty, cá biệt có liên quan đến việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử viettel), còn mở mang thêm đối tượng áp dụng.

cụ thể, ứng dụng với công ty, doanh nghiệp kinh doanh đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ thuế quan, hoặc là tổ chức kinh tế có vận dụng giao dịch điện tử trong hoạt động nhà băng, có chữ ký điện tử theo quy tắc của pháp luật; ứng dụng bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với ứng dụng kế toán, đảm bảo ác liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc căn cứ ác nghiệt liệu) kế toán tại thời khắc lập hoá đơn thì vận dụng hóa đơn điện tử viettel của công ty trong hành động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

với công ty, đơn vị kinh dinh có mã số thuế đang vận dụng hóa đơn giấy in từ mạng lưới máy vi tính trước ngày 1/1/2018, nếu đầy đủ tình cảnh nêu trên thì vận dụng HĐĐT của doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 trong hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; doanh nghiệp, tổ chức kinh dinh mới khai trương nếu đủ điều kiện áp dụng HĐĐT của công ty, không lựa chọn tìm hóa đơn đặt in của cơ thuế quan, không lựa chọn vận dụng HĐĐT có mã chuẩn xác của cơ thuế quan, thì vận dụng HĐĐT của công ty.
Nguồn: website