Đối với người thiết kế trạm thuỷ điện, việc chọn thiết bị cơ điện nói chung và
chọn turbine nói riêng, là dựa vào các tài liệu turbine do nhà máy chế tạo cung cấp để
chọn turrbine thích hợp với các thông số thực tế của trạm. Trong trường hợp không có
turbine thích hợp thì có thể tính toán ra các thông số cơ bản turbine của trạm để đặt hàng nhà chế tạo turbine thiết kế và chế tạo turbine mong muốn với kính quan sát phù hợp nhất cho turbine làm việc. Trong phần này chỉ đề
cập đến cách chọn turbine đã sản xuất hoặc đã thiết kế đã có trong hệ loại turbine.

Khi lựa chọn turbine cần biết các số liệu gốc sau:
Các cột nước dùng cho van an toàn của trạm: lớn nhất Hmax, nhỏ nhất Hmin, cột nước thiết kế Htk;
Công suất lắp máy của trạm hoặc công suất của tổ máy;
Cao trình mực nước thượng, hạ lưu nhà máy ứng với các cột nước qua van tuyến tính phải ổn định;
Mực nước hạ lưu ứng với các lưu lượng tháo qua nhà máy.
Các tài liệu này do cơ quan khảo sát thiết kế thuỷ điện cung cấp.
Cùng với những tài liệu trên để chọn turbine còn phải có những tài liệu về turbine sau:
Bảng tổng hợp hệ loại hoặc biểu đồ tổng hợp hệ loại turbine;
Đường đặc tính tổng hợp chính của kiểu turbine;
Hệ số khí thực cuả turbine ở các chế độ làm việc của kiểu turbine;
Đường đặc tính quay lồng ... .