Cổ tức năm 2016 tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế
Theo đó, Đại hội đã chính thức thông qua báo cáo tài chính năm 2015 với tổng doanh thu năm 2015 đạt 40.223 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế đạt 7.770 tỷ đồng, tăng 28%. VNM đã tăng mạnh cả về chủng loại sản phẩm, phát triển vùng nguyên liệu bò sữa… Mức chia cổ tức năm 2015 là 2.000 đ/cổ phiếu; Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2015 là 7.157,7 tỷ đồng; chia cổ tức đợt 2/2014 là 2.401,3 tỷ đồng, như vậy tổng cổ tức được chia trong 2 đợt năm 2015 của VNM đạt 6.402 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 7.773,4 tỷ đồng.
Về phương án phân phối lợi nhuận 2015, VNM sẽ trích quỹ đầu tư phát triển 769,5 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 768,9 tỷ đồng; Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đạt 2.990,5 tỷ đồng.


.


Về kế hoạch 2016, Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu dự kiến 44.560 tỷ đồng (tăng 4.337 tỷ đồng, tương ứng 11%); lợi nhuận sau thuế dự kiến 8.266 tỷ đồng (tăng 496 tỷ đồng so với kế hoạch 2015).
ĐHĐCĐ cũng phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 bao gồm trích 10% cho quỹ đầu tư phát triển; 10% cho quỹ khen thưởng phúc lợi và trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông là hơn 50% lợi nhuận sau thuế. Các đợt chi trả cổ tức sẽ chia làm 2 đợt vào tháng 8-9/2016 và đợt 2 vào tháng 5-6/2017.
Thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tăng đầu tư cho ngành chủ lực
Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch tổng mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012-2016 được điều chỉnh từ 12.996.229 triệu đồng xuống còn 12.500.600 triệu đồng, trong đó sẽ giảm đầu tư vào các công ty con, các dự án Lam Sơn Milk; Bò Sữa Việt Nam nhưng tăng mức đầu tư cho Vinamilk từ 7.900.418 triệu đồng lên 8.448.144 triệu đồng và tăng quỹ dự phòng tự 115.821 triệu đồng lên 300.000 triệu đồng.
Triển khai ESOP
Về chương trình ESOP, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) nhân kỷ niệm 40 năm thành lập công ty như sau: Tổng số cổ phiếu theo chương trình ESOP là 9.437.795 cổ phần, bao gồm: bán 522.795 cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương với 0,04% tổng số cổ phần đã phát hành của VNM (Đây là các cổ phiếu đã thu hồi từ chương trình ESOP giai đoạn 2007-2011, với giá thu hồi cổ phiếu từ nhân viên là 10.000 đ/CP).
Đồng thời VNM sẽ phát hành thêm 8.915.000 cổ phần mới, tương đương với 0,74% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. Đối tượng thụ hưởng sẽ là nhân viên của tập đoàn theo danh sách đã được HĐQT phê duyệt với phương thức phát hành trực tiếp. Kế hoạch này sẽ được triển khai trong năm 2016 với mệnh giá 10.000 đ/CP và được niêm yết trên HOSE.
Về chương trình phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu nhân 40 năm thành lập công ty, ông Lê Anh Minh cho biết, dự kiến tỉ lệ phát hành thêm sẽ theo tỉ lệ 5:1; mỗi cổ đông sở hữu 5 CP sẽ nhận được 1 CP nhưng tổng lượng phát hành tối đa không quá 241.915.440 cổ phần. Nguồn vốn phát hành thêm sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển, nếu không đủ sẽ trích thêm từ lợi nhuận chưa phân phối, số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ niêm yết tại HOSE. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng sẽ trong quý 3/2016.
Đồng thời, VNM sẽ tăng vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành hoàn tất sẽ đạt vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 2.419.154.400.000 đồng.
B.Giang

Theo baodautu.vn