Sàn UPCoM hứa hẹn sẽ sôi động trong năm 2016Theo đó, chỉ số UPCoM Index được tính toán theo phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu đăng ký giao dịch trên HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%.
Chỉ số UPCoM Index là chỉ số tổng hợp thị trường giao dịch cổ phiếu các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM), cung cấp cho nhà đầu tư và thị trường công cụ chỉ báo tổng hợp trên thị trường UPCoM.
Trước đây, UPCoM Index được tính toán theo phương pháp so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu tại thời điểm gốc (ngày 24/6/2009). Phương pháp này tính chỉ số bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu đăng ký giao dịch tại thời điểm gốc.
Theo cách tính mới, UPCoM Index được tính toán theo phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường free-float, là chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả công ty đăng ký giao dịch trên HNX, đáp ứng các tiêu chí xây dựng chỉ số của HNX.
Các cổ phiếu được lựa chọn là cổ phiếu của tất cả các doanh nghiệp đăng ký giao dịch tại HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. Chỉ số UPCoM Index mới không áp dụng tỷ lệ vốn hoá tối đa.
Chỉ số UPCoM Index mới có công thức tính toán tương đồng với chỉ số HNX Index hiện tại.
Thay vì tính gộp tất cả những cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, cách tính mới cho chỉ số UPCoM Index chỉ sử dụng những cổ phiếu sẵn sàng giao dịch trên thị trường, loại bỏ được những cổ phiếu không được phép giao dịch như: cổ phiếu do Nhà nước nắm giữ, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu của cổ đông sáng lập hay của nhà đầu tư chiến lược trong thời kỳ bị hạn chế chuyển nhượng,... phản ánh chính xác hơn tính thanh khoản và tình hình giao dịch của các cổ phiếu.
Được HNX chạy thử nghiệm từ ngày 24/6/2015, sau hơn nửa năm vận hành ổn định, phản ánh sát diễn biến thị trường, HNX sẽ chính thức áp dụng cách tính mới cho chỉ số UPCoM Index từ ngày 4/1/2016.
Định kỳ hàng quý, HNX thực hiện việc xem xét điều chỉnh đối với cổ phiếu tính chỉ số theo kỳ điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng và các điều chỉnh đặc biệt đối với chỉ số. Các thay đổi khi điều chỉnh định kỳ và điều chỉnh đặc biệt đối với cổ phiếu trong rổ tính chỉ số này sẽ được công bố theo quy định tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số giá cổ phiếu của HNX.
Cổ phiếu không tự do chuyển nhượng bao gồm:
Phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các cam kết không chuyển nhượng khi niêm yết, các hạn chế khác theo quy định của pháp luật;
- Phần nắm giữ của các cổ đông nội bộ và người có liên quan nếu sở hữu từ 5% trở lên.
- Phần nắm giữ của các cổ đông lớn.
- Phần hạn chế chuyển nhượng do các cam kết tự nguyện: các cổ đông chiến lược có cam kết không chuyển nhượng, các cam kết tự nguyện khác.
- Phần nắm giữ của cổ đông nhà nước với tư cách là cổ đông lớn.
- Phần hạn chế chuyển nhượng theo điều kiện phát hành: ví dụ chương trình phát hành cho CBCNV, phát hành riêng lẻ dưới 1 năm,...
- Phần cổ phiếu liên quan đến thương hiệu...
- Các phần cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng khác theo thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Chí Tín

Theo baodautu.vn