Ảnh minh họa Theo đó, các Bộ, cơ quan Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, hướng dẫn các đơn vị chủ động tiết kiệm 10% chi thường xuyên, dành một phần nguồn thu được để lại theo chế độ quy định, nguồn cải cách tiền lương còn dư các năm trước chuyển sang năm 2015 (nếu có) để thực hiện tăng lương cho người có thu nhập thấp theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2015, đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính đã hướng dẫn. Về nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các địa phương phải sử dụng: 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 so với dự toán (không kể số tăng thu tiền sử dụng đất) được Thủ tướng Chính phủ giao; 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) dự toán năm 2015 so dự toán năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ giao; Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 chưa sử dụng chuyển sang; 10% tiết kiệm chi thường xuyên... UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn như trên mà không đủ nguồn thì ngân sách trung ương hỗ trợ để đảm bảo nguồn thực hiện. <em itemprop="author"> Duy Hữu [/I]
Duy Hữu

Theo baodautu.vn