Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).Theo đó, theo đề nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sửa Điều 5 tại Quyết định 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 về vốn điều lệ của HOSE sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.
Vốn điều lệ của HOSE bao gồm vốn ngân sách Nhà nước cấp cho Trung tâm Giao dịch chứng khoán chuyển giao sang Sở Giao dịch tại thời điểm chuyển giao và vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động; vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 8/8/2015.
Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Uyên Linh

Theo baodautu.vn