Ảnh minh hoạ. Nguồn: InternetTrong danh mục 34 thủ tục hành chính về quản lý thuế được bãi bỏ thực chất là 17 thủ tục có nội dung giống nhau nhưng được thực hiện ở 2 cấp là Cục Thuế và Chi Cục Thuế.
17 thủ tục đó gồm: Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in; Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn; Thông báo phát hành hoá đơn điện tử; Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế; Thông báo kết quả hủy hóa đơn; Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí; Xác nhận hóa đơn đã phát hành; Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in; Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai; Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí; Mua tem rượu của cơ quan Thuế; Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập; Báo cáo mất tem rượu.
Ngoài ra có một số thủ tục đã được sửa đổi, thay thế như: Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn; Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử; Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in;...

H.Vân (HQ Online)

Theo baodautu.vn